Regulamin kursu na prawo jazdy w OSK „Wiraż”

I. Postanowienia ogólne.1. Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami określone ustawą z dnia 20 czerwca

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwane dalej Kursem jest organizowane i prowadzone przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Wiraż” Janusza Wierciński, z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Kasprowicza 20B zwany dalej OSK.

2. Przed skorzystaniem z Kursu należy przeczytać niniejszy regulamin.

II. Główne postanowienia dotyczące umowy.

1. Poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem dochodzi do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.

2. Umowa obowiązuje do dnia przygotowania przez OSK dokumentów uprawniających do stawienia się na egzaminie państwowym.

3. Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić, jeżeli:

a. jedna ze Stron narusza postanowienia umowy i nie usuwa naruszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego upomnienia,

b. następują wydarzenia krajowe i międzynarodowe (m.in. decyzje władz, zdarzenia losowe), które uniemożliwiają realizację umowy.


III. Obowiązki OSK.

1. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa

2. Przeprowadzenie kursu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

3. Dostarczenie Kursantowi pakietu materiałów dydaktycznych odpowiednich do prowadzonego Kursu (tylko przy kursie Premium)

4. Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych oraz prowadzenie Kursu przy pomocy fachowej kadry wykładowców, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem i umową zajęć teoretycznych.

5. Zapewnienie sprzętu, odpowiedniego terenu oraz posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem zajęć praktycznych.

6. Przygotowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia przez Kursanta do egzaminu przeprowadzanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. (tylko przy kursie Premium)

IV. Obowiązki Kursanta.

1. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

2. Uczestniczenie zgodnie z rozkładem w zajęciach teoretycznych.

3. Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności, zgodnie z zasadami obowiązującymi w OSK.

4. Korzystanie z dostarczonych materiałów dydaktycznych.

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu objętego kursem oraz odrabianie zadanych zadań domowych.

6. Przystąpienie we wskazanym terminie do egzaminu wewnętrznego.

7. Opłaty za niestawienie się na umówiony termin jazdy.( zmianę terminu można dokonać z jednodniowym wyprzedzeniem)

8. Zrealizowanie szkolenia w okresie nie dłuższym niż 6 m-c od dnia zapisania na szkolenie, w przypadku wydłużenia terminu należy

taki fakt zgłosić kierownikowi ośrodka w terminie nie dłuższym niż 14 dni prze upływem tego terminu

V. Opłaty.

1. Opłata za kurs wynosi:………………………………………………. zł brutto.

(słownie:……………………………………………………………. złotych brutto).

2. Opłata za Kurs jest uiszczana jednorazowo w dniu zawarcia umowy lub w ratach, przy czym pierwsza rata jest płatna w dniuzawarcia umowy(w wysokości 300zł).

3. Opłata za kurs nie obejmuje:

• opłaty za badanie lekarskie

• opłaty za egzamin,

• opłaty za dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne.

4. Opłata za kurs może być rozłożona na maksymalnie cztery raty bez dodatkowych opłat, na okres nie dłuższy niż 8 tygodni od dnia zapisania na kurs. W przypadku wydłużenia tego terminu kwota zobowiązania będzie powiększona o 10% za każdy następny miesiąc.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji z Kursu z przyczyn niezależnych od OSK, Kursant zobowiązuje się ponieść opłatę manipulacyjną w wysokości 300zł jak również do zwrotu materiałów dydaktycznych w nienaruszonym stanie . W przeciwnym razie Kursant zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez OSK na zakup w/w materiałów dydaktycznych.

2. W przypadku wydłużenia terminu szkolenia kursant będzie obciążony kwotą 300zł.

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających zawartej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby OSK.

4. Wpłata za kurs jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu

5. Regulamin wchodzi w życie dnia 3 stycznia 2010 r.